Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

V zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

Predávajúci:

DARISSA s.r.o. , Štiavnická cesta 1791, 038 52 Sučany,  Email:darissa@darissa.eu , IČO: 50466411

Kupujúci:

Meno a priezvisko*: ..............................................................

Ulica a číslo* :........................................................................

Mesto* : .................................................................................

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky – e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky – www.darissa.eu

Číslo faktúry, dokladu o kúpe: ......................................................

Žiadam o vrátenie:

- plnej hodnoty faktúry /označiť len jednu možnosť/

- čiastočnej hodnoty faktúry

Vrátený tovar a počet kusov /iba ak vraciame len časť tovaru/: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Požadovaná suma k vráteniu: ............................................................................

Požadovanú sumu žiadam vrátiť :

- poštovým poukazom na hore uvedenú adresu

- prevodom na účet /číslo, IBAN banky/ ............................................................

Sumarizácia zásielky:

- vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy

- tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy

- vytlačená faktúra - daňový doklad o kúpe tovaru

V ................................ dňa ..............................................

 

................................................

                  podpis